گل لر تغذيه مصنوعي باستاني كميجان ,komijan gollar(grandwater)r

سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢

منابع آبی

 منابع آبي

دشت كميجان از نظر وسعت و كيفيت خاك بعد از دشتهاي اراك و ساوه سومين دشت بزرگ استان مركزي است ، ولي متأسفانه كميجان منطقة پرآبي نيست و فاقد هرگونه جريان آب سطحي دائمي است و از نظر آب زراعي وابسته به آب چندين رشته قنات با آبدهي محدود بوده است .

ميزان كلي تخلية ساليانه از آبهاي زيرزميني در دشت كميجان 274 ميليون مترمكعب است كه از اين ميزان بخشي بوسيلة چشمه ها و بخشي نيز توسط قنوات داير و بخش عمدة آن از طريق چاههاي عميق و نيمه عميق تخليه ميگردند .

آبهاي سطحي وزير زميني حاصل از نزولات جوي ، وارد دشت كميجان شده وتوسط آبراهه ها و رودخانه‌هاي فصلي زهكش مي‌شوند . تـنوع ليتولوژيكي در منطقه وشرايط تكتونيكي موجود ووجود گسلها وشكستگي‌هاي فراوان در كوه‌هاي ذكر شده، موجب ظهور چشمه‌هايي دراين منطقه شده است كه بصورت چشمه‌هاي كوچك درامتداد گسلها وشكستگيها ظاهر شده‌اند (چشمه بيدستان و داش دان آمره)، بدليل آنكه سنگهاي تشكيل دهنده كوه‌ها وارتفاعات غالباً آذر آواري، ولكانيكي وآواري هستند، اين واحدهاي ليتواستراتيگرافي از نفوذپذيري بالائي برخوردار نبود. وبه همين دليل دبي چشمه‌ها نيز غالباً در حد ناچيز مي‌باشد ودرواقع چشمه‌ها محل ظهور سفره‌هاي آب زيرزميني محلي (Local) بوده كه گسلها وشكستگي‌ها تشكيل شده است ( چشمه هاي شيخ ديل ، محمود بلاغي ) .

وجود لايه‌هاي آهكي قم نيز عليرغم آنكه دربرخي مناطق داراي عوارض كارستيك مانند غار مي‌باشند ، بدليل جابجائيهاي تكتونيكي و دارا بودن مارنها ، مانع توسعه هيدروژئولوژي كارست شده وبرهمين اساس چشمه‌هاي كارستيك نسبتاً مهم درگسترده طرح مشاهده نمي‌شود.

در دامنه هاي جنوبي رشته كوههايي كه بمنزلة ديوارة شمالي دشت كميجان محسوب ميشوند ، منابع آبي و چشمه هاي متعددكنتاكتي و گسلي زيادي ظاهر شده اند كه اسامي تعدادي از آنها عبارتند از : بهروز بولاغي ، شفا بولاغي ، ايدلي ، آلمالي ، محمود بولاغي ، سولي دره ، بابا بولاغي ، شيخ ديل ، بيدستان ، سيل بولاغي ، بلاغ دره ، ايدي ، گل ايدر ، آلما آغاجي وبطور كلي تعداد 66 دهنه چشمه طبيعي شناسايي شده است كه سالانه 23 ميليون مترمكعب از آب زيرزميني را تخليه ميكند .

قنوات وچاه‌هاي موجود دردشت كميجان كه در نهشته‌هاي آبرفتي دشت حفر شده‌اند، از دبي نسبتاً مناسبي برخوردار هستند ، در بررسي و مشاهدة اين چاهها و قنوات ، مشخص شده است كه اين آبرفتها داراي مواد متوسط دانه و ‌شني هستند .

آخرين آمار واطلاعات در زمينه منابع آبي محدودة امور بررسي منابع آب كميجان بشرح جدول زيربوده است.

 

تخليه ساليانه

مترمكعب

دبي لحظه‌اي

 ليتر درثانيه

تعداد

 حلقه

نوع چاه

120191400

9539

760

كشاورزي

278400

17

4

صنعتي

69300

35

3

شرب شهري

5959800

301

35

شرب روستايي

296267

14

5

ماده پنج

32633

--

3

خدمات

 

بطوركلي 183 ميليون مترمكعب از آب زيرزميني توسطچاهها تخليه ميشود كه از بين آنها 433 حلقه چاه عميق و 1437 حلقه چاه دستي و نيمه عميق هستند .

 

Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانانساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تغذیه مصنوعی آبخوان زیرزمینی

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدپرشين‌بلاگ