گل لر تغذيه مصنوعي باستاني كميجان ,komijan gollar(grandwater)r

شنبه ٤ امرداد ،۱۳۸٢

استخرها

استخرها

استخرها ( گول لر)

در جنوبشرقي مزرعة شيخ ديل و در تراسهاي غربي  آبراهة شيخ ديل محوطة وسيع و كم شيبي وجود دارد كه با توجه به موقعيت توپوگرافي اش يك محوطة مسطح و كم شيب ، ولي بدليل واقع شدن در دامنة ارتفاعات داراي خاك دانه درشت آبرفتي تا اعماق زياد است .

اين نقطه را از قديم الايام براي احداث استخرها مناسب تشخيص داده و اقدام به ايجاد چندين استخر بزرگ در وسعت 30 هكتار ، در ابعاد حدود يك كيلومتر طول و سيصد متر عرض نموده اند .

بايد اذعان كرد كه كار انجام شده بسيار وسيع و پرحجم بوده است وتمام عمليات مورد نياز براي احداث اين استخرها را بصورت دستي و بدون دسترسي به امكانات ماشين آلات انجام داده اند و كسي از بزرگان و معمرين قبلي و فعلي نيز زمان احداث آنرا نمي دانند .

 در اين محوطه تعداد 50 عدد استخر احداث شده است ،كه مساحت آنان تناسبي با يكديگرنداشته و هر كدام متناسب با توپوگرافي اراضي و شيب طبيعي زمين ، بزرگ و كوچك در كنار همديگراحداث شده اند .

استخرهاي رسوبگير

گل آلود و رسوبدار بودن آب انتقالي در فصولي كه از سيلابها آبگيري مي كنند باعث شده است تا تعدادي از استخرهاي اوليه را براي اين منظور اختصاص دهند ، اين استخرها دراز و بزرگتر از بقيه بوده و زمان ماند مناسبي را براي آب وارده فراهم مي كند تا پس از رسوبگذاري از طريف دهانه اي وارد استخر بعدي شده و به همين ترتيب آب صاف شده را به استخرهاي تغذيه هدايت مي كند .

كاربري سيستم كانلاً خودكار بوده و به هيچوجه نياز به اپراتوري تمام وقت نميباشد و فقط در زماني كه احياناً كانال در طول خود در اثر جريان سيلاب شكسته و تخريب شده باشد نياز به سركشي و تعمير بود .

استخرهاي تغذيه

تعداد زيادي استخر به اشكال مربع و مستطيل و نا منظم ساخته بودند كه بكار تغذيه مي آمد و آب صاف شده در استخرهاي رسوبگير از طريق دهانه هايي بداخل اين استخرها وارد شده و با توجه به درشت دانه بودن خاك كف استخر ، آب در داخل آبرفت نفوذ ميكرد و موجب ازدياد آبدهي قنات حسن آباد ميگرديد . شكل استخرهاي مذكور را طبيعت توپولوژي و شيب زمين تعيين ميكرد و سليقة فردي در تعيين شكل استخرها ، كمترين اثرگذاري را داشته است .

آبگيرها

آبگيرها تماماً بصورت طبيعي ساخته شده و مصالح بكار رفته در آنها و سرريزهاي بين استخرها تماماً از خاك و مصالح محلي ساخته شده و هيچگونه سيمان و يا ساير مواد چسباننده استفاده نكرده بودند . رقوم و ترازلبة آبگير را بنحوي قرار داده بودند كه پس از پر شدن استخر قبلي آب به سمت استخر بعدي جريان پيدا ميكرد و جريان آن نيز بقدري آرام و بطئي بود كه هيچگاه كف مسير انتقال را فرسوده نميكرد .

آبگيرهاي ورودي و خروجي در محيط استخرها بنحوي جانمايي شده بود كه حتي در زمان پر شدن استخرها از آب نيز ، امكان برقرار شدن جريان مستقيم از دهانه ورودي به دهانة خروجي نبود و همين امر باعث تأخير در سرعت جريان و ترسيب مواد ريز و معلق در آب  ميگرديد .

 

Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

صفحات دوستان


فرزندان كميجان

چؤگور

كميجان خبر

كميجان 1

چرگزي كميجان

عاقبت به خير

درباره نويسنده

شعر كميجان

هنر كميجان

حاج رضوان

دائرةالمعارف کميجانانساب كميجان

ايلهاي برچلو و بزچلو

تاريخ و جغرافياي كميجان

تعزيه خواني در كميجان

داداشعلی كلوانی

شهداي كميجان

عراقي - شاعر كميجان

فرهنگ و آداب كميجان

گؤللر و قوش دره

مشهدي تقي جاويد

نامداران كميجان

درباره نويسنده

1 كميجان

تغذیه مصنوعی آبخوان زیرزمینی

تصاوير کميجانKomijan2002

Komijan View

Komijan Home Pages


GeoCities

IranSeek

Ryze

WebSpawner

سايتهاي مرتبط با بورچاليروزنامه نويد آذربايجان

(بورچاليهاي (نقده

بورچاليهاي گرجستان

قالي بورچالو

موسيقي بورچالي


آمار بازديدپرشين‌بلاگ