فهرست

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فهرست مندرجات

عنوان مطالب                                                                       شمارة صفحه 

مقدمه                                                                           1

آشنايي با استان مركزي                                                                       4

موقعيت جغرافيايي                                                          5

راه هاي دسترسي                                                           5

شرايط زيست محيطي                                                     6

اوضاع طبيعي                                                                6

اقليم                                                                           7

آب و هوا                                                                    7

زمين شناسي ناحيه‌اي                                                                      7

نهشته‌هاي كواترنري                                                  10

دشتها                                                                       10

خاكها                                                                         11

منابع آبي                                                                   12    

قنوات                                                                         13

چاهها                                                                           15

بادها                                                                              16 مراتع و پوشش گياهي                                                       16

زندگي جانوري ( حيات وحش )                                                            17

كارهاي عمومي و تعاوني                                                  17

منابع آبهاي سطحي قوش دره                                          18

وجه تسمية قوش دره                                                      18

انحراف آب                                                                   19

نهر يا كانال انتقال                                                            20

خطرات تهديدگر مسير انتقال                                           21

استخرها ( گول لر)                                                                           27

استخرهاي رسوبگير                                                       23

استخرهاي تغذيه                                                            23

آبگيرها                                                                        23

تغييرات ايجاد شده                                                         24

تأثيرگذاري پروژه                                                          25 

پيشنهاد پاياني                                                                                 25

خاتمه

/ 0 نظر / 11 بازدید