آبی و هوا و اقليم کميجان

اوضاع طبيعي <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين مركز بخش در موقعيتي دشتي واقع شده و اطراف آنرا كاريزها و رودخانه هاي فصلي متعددي فرا گرفته است . همچنين كوه قلينجه داغي با 2684 متر ارتفاع در 11 كيلومتري شمال و شمال باختري اين مركز بخش واقع است .

اقليم

ايستگاه سينوپتيك شهر اراك از سال 1334 تأسيس شده و با نگارنده هم سن و سال مي باشد . ارتفاع ايستگاه مذكور 1759 و معدل ميزان بارندگي سالانة آن 376 ميليمتر و تعداد روزهاي يخبندان 82 روز در سال بوده است .

حداكثر بارندگي 24 ساعته 63 ميليمتر و حداقل و حداكثر رطوبت نسبي اراك به ترتيب 34 و 56 درصد اندازه گيري شده است وضعيت درجه حرارت با معدل 1/21 و ميانگين حداقل 4/7  مطلق و حداكثر مطلق  44و حداقل مطلق 28- و متوسط درجه حرارت 3/14 درجه سانتيگراد بوده است .

 بطوركلي منطقه كميجان داراي زمستانهاي سرد و نيمه خشك و تابستانهاي تقريباً گرم و خشك ميباشد ، طبق تقسيمات اقليمي ايران براساس طبقه بندي سيستم كوپن آب و هوا و اقليم از نوع مديترانه اي با باران بهاره در نواحي دشتي و كوهستاني سرد در ارتفاعات مي باشد .

طبق طبقه بندي دومارتن جزء اقليم نيمه خشك است و از نظر آمبرژه نشاندهندة اقليم نيمه خشك سرد است .

 بارندگي ها عمدتاً ناشي از توده هواي مديترانه اي است كه از سمت غرب و همدان وارد مي شود . توزيع فصلي بارش حدود 25 درصد بهاره و 4 درصد تابستانه و 30 درصد پاييزه و 41 درصد زمستاني است .

آب و هوا

كميجان از نظر آب و هوايي بطور كلي متأثر از توده هاي هوايي مديترانه است كه از غرب وارد كشور ميشود و پس از آن جريانات واصله از سوي شمالغرب را كه از درياي سياه و مناطق شمالي اروپا سرچشمه مي گيرد نام برد .

آب و هواي كميجان نسبتاً سرد و خشك بوده و بيشترين درجة حرارت در تابستان به 30 درجه بالاي صفر و كمترين آن در زمستانها به 32 درجه زير صفر مي رسد و متوسط دماي آن برابر 5/10 درجه سانتيگراد است .

 

/ 0 نظر / 11 بازدید