قنوات

قنوات <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از گذشته هاي دور با توجه به غني بودن آبخوان دشت كميجان كه داراي سوابق تاريخي ميباشد ، تعداد 110 رشته قنات بزرگ و كوچك كه داراي طولهاي متفاوتي بوده و هريك بسمت يكي از دره ها و خشكرودهاي شمالي در دشت كميجان و ساير روستاهاي تابعه حفر و مورد بهره برداري قرار گرفته بود و ميزان تخليه ساليانه آنها 68 ميليون مترمكعب بوده است .

 

قنوات اختصاصي دشت كميجان بشرح زير بوده اند :

حسن آباد ، عيسي آباد ، نيليگرد ، كوموزان و زرآباد و عليقلي بيگ و آبدهي آنها تا زماني كه سطح آب زيرزميني بالا بود نسبتاً مناسب و به ميزان نياز كشاورزي محلي بود ، ولي از زماني كه با حفر چاههاي مختلف شرب و خدمات و صنعت در قسمتهاي شمالي دشت آبخوان را دچار افت سطح آب نمودند ، از آبدهي قنوات بمرور كاسته و در مواردي كاملاً خشك گرديد و مالكين ناگزير اقدام به اخذ پروانه چاه بجاي قنات و حفر چاه گرديدند .

لازم به ذكر ميدانم كه كميجانيها از گذشته‌هاي دور باامر تغذيه مصنوعي آشنا بودند واز دوآبراهه قوش دره و آقايازلاخ در فصول سيلابي وبرفابي، شق نهرنموده وآب را به استخرهاي رسوبگيري وتغذيه هدايت نموده وبه اين ترتيب نفوذآب دراين استخرها كه درمجاورت مادر چاه دورشته از قناتهاي اصلي كميجان (حسن آباد وكوموزان) قرارداشت موجب ازدياد آبدهي آنان ميگرديد.

اين پروژه سابقه تاريخي بسيار زيادي دارد وجادارد كه مسئولين محترم موزة آب وزارت نيرو به آن توجه نمايند.

/ 0 نظر / 12 بازدید