همياری مردم

كارهاي عمومي و تعاوني <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

براي لايروبي انهار و قنوات و بستن بند اصلي انحراف آب رودخانه هاي قوش دره و آقايازلاخ و مرمت و اصلاح سيل بردگي كانالها و تعمير ميله چاههاي قنوات ، مردان به كارهاي عمومي بصورت تعاوني مي پرداختند .

در اينگونه موارد جار ميزدند و براي جار زدن هم بايد دشتبان اقدام ميكرد ، مردي كه نگهبان دشت در فصل بهار و تابستان بود ، بربالاي پشت بام منزلي ميرفت و با صداي بلند جار ميزد و مثلاً ميگفت : “ براي لايروبي نهر و انحراف آب به سمت استخرهاي حسن آباد امروز به قوش دره ميرويم ، آهاي ، آهاي و دوباره همان جمله را تكرار ميكرد .

مردم كه تمام فصل زمستان را زير كرسي خوابيده بودند به شنيدن صداي جارچي ، بيل را برداشته بدوش ميگذاشتند و به محل صدا مي رفتند و باين ترتيب مردم كه غالباً حقابه بران يك قنات بودند در يكجا جمع شده و براي كارهاي عمومي و تعاوني براه ميافتادند .

 هركس هم يك نان پيچه اي با خودش براي ناهار يا كمكي آورده بود .

اگر كسي شخصاً قادر به حضور در اين گروههاي كاري و تعاوني و همياري نبود ناگزير از اجير كردن و فرستادن يك نفر به جاي خودش بود .

 

/ 0 نظر / 10 بازدید